Överlåtelsebesiktning 2017-02-08T16:05:24+00:00

Överlåtelsebesiktning

Innan besiktningen äger rum mailas/skickas alltid en uppdragsbekräftelse till beställaren för att hen skall få kännedom om vad som ingår eller inte ingår i en överlåtelsebesiktning enligt jordabalken 4:19. Vid besiktningen början sätter sig alla parter ner för att besiktningsmannen ska kunna insamla så mycket information om byggnaden som möjligt såsom byggår, eventuella till- och ombyggnader, renoveringar/förbättringar, tidigare skador med mera. Därefter börjar den okulära besiktningen där vi kontrollerar huvudbyggnadens alla delar utvändigt och alla rum invändigt. Stor tonvikt läggs på byggnadens tak, vind, grundkonstruktion och våtrum, vilka är fyra viktiga delar i en byggnad. Enklare fuktindikeringar ingår i vår besiktning där besiktningsmannen anser att en fuktindikering är befogad.

Besiktningen avslutas med att besiktningsmannen går igenom alla noteringar som gjorts och förklarar vilka eventuella risker som hen anser finns med detta köp, en ungerfärlig prisuppskattning på eventuella fel som bör åtgärdas (beroende givetvis på vilka typ av ytskikt Ni väljer). Vår målsättning är att när besiktningen är färdig skall Ni veta om det finns några fel/brister som bör åtgärdas direkt eller om Ni kan åtgärda fel lite varteftersom. Protokoll skickas via e-post senast dagen efter utförd besiktning och faktura samt original protokoll skickas med vanlig post senast tre dagar efter besiktningstillfället.